Privacy- & cookiebeleid

Uw privacy is belangrijk voor De Brabander bvba, met maatschappelijke zetel te St-Jozefstraat 2c, 9140 Tielrode, RPR Gent, afdeling Dendermonde en ondernemingsnummer 0475.414.618 (Hierna genoemd “ De Brabander ”, “wij” of “ons”.)

Wanneer u een beroep doet op de diensten van De Brabander , vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website www.dewaele.be (Hierna genoemd de “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen De Brabander en haar klanten, leveranciers en business partners.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

De Brabander verwerkt persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt. Daarnaast kan De Brabander ook uw persoonsgegevens verkrijgen van derden die met u in relatie staan (bv. andere actoren in het bouwproces) om haar dienstverlening te verzekeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Brabander verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden wanneer dit noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst die u met ons aangaat: identificatiegegevens, financiële bijzonderheden.
 • Het maken alsook beheer van een reservatie: identificatiegegevens
 • Het verschaffen van de door u gevraagde inlichtingen : identificatiegegevens
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij het evenwicht tussen ons belang en uw belangen niet uit het oog verliezen: identificatiegegevens

Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens niet één van bovenstaande doelen bezit, vragen wij steeds uw toestemming.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die De Brabander verzamelt, wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De Brabander vraagt uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan dewelke in dit Privacybeleid beschreven zijn.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

De Brabander zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van De Brabander en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management).
Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.
Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer De Brabander of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens door ons verzameld één van de overgedragen activa zal zijn;

In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Opslag persoonsgegevens

De Brabander bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “gebruik persoonsgegevens”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, De Brabander kan uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@eetcafe-debrabander.be:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die De Brabander mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

De Brabander kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

Beveiliging persoonsgegevens

De Brabander neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contactgegevens”.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

Update Privacybeleid

De Brabander is gerechtigd om dit Privacybeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij adviseren u dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

Andere websites

Dit Privacybeleid heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte site steunen.

Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke Privacybeleid van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop De Brabander uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indienen.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via info@eetcafe-debrabander.be .

Cookiebeleid

Op onze Website wordt gebruik gemaakt van Cookies. De Brabander wil u informeren over de gebruikte cookies en hoe u deze kan uitschakelen.

Wat zijn cookies?

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenoemde cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft aan te melden of niet opnieuw uw voorkeuren of wachtwoord hoeft in te geven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd.

Lijst van gebruikte cookies

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten werken en communicatie over het internet uit te voeren. Zonder deze cookies, zal de Website voor u niet vlot werken als we zouden willen of bepaalde diensten of functies die u aanvraagt niet kunnen aanbieden.

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Tabel met gebruikte cookies

ProviderNaam cookieOpslagperiode
Eetcafe_debrabander.bePHPSESSIDSessie
Issuu.com__qca1 jaar
Eetcafe_debrabander.be_ga2 jaar
Eetcafe_debrabander.be_gat1 dag
Eetcafe_debrabander.be_gid1 dag
Google-analytics.comcollectSessie
Issuu.comiutk10 jaar
Quantserve.comMc13 maanden
Google.comNID6 maanden

Cookies uitschakelen

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of wanneer cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites.